Univerzita HLB - Fakulta zemědělství a rozvoje venkova

Hogskulen pro landbruk og bygdeutvikling ( HLB) je norská akademické instituce, která se specializuje na problematiku rozvoje venkova. HLB je kooperativně vlastněna více než 120 venkovskými institucemi, zemědělci, orgány místních samospráv a dalšími institucemi z regionu. I toto je příčinou unikátního zaměření univerzity HLB, která deklaruje, že na rozdíl od konvenčních univerzit, produkuje znalosti PRO živé rurální komunity a nikoliv znalosti „O“ rurálních komunitách. HLB nabízí svým studentům bakalářský program „Inovace a rozvoj venkovského prostoru severní Evropy“. Výuka, stejně tak jako spojený výzkum, je interdisciplinárního charakteru.
Dalšími poskytovaným programem je „Rozvoj a podnikání ve venkovských oblastech“, který je určen zejména pro zaměstnance místních samospráv, rurální podnikatele či projektové manažery. Program shrnuje témata, jako je podnikání v rurálních komunitách; rozvoj rurálních komunit využitím místních zdrojů; nové využití (tzv. repurposing) kulturního dědictví a krajiny; inovace a poskytování služeb; změna ve způsobu obživy a samostatné výdělečné činnosti; změny ve způsobu zemědělského hospodaření; aktivní výzkum a inovace; a role identit a jejich vliv na venkovské plánování.

Mezi partnery podílející se na výzkumu a klienty univerzity HLB patří místní, regionální a národní norské samosprávy. HLB klade velký důraz i na udržení silného mezinárodního profilu a tak spolupracuje s mnoha partnery v Evropě a v severním Atlantiku.

Centrum pro otázky životního prostředí UK

Centrum pro otázky životního prostředí je samostatný vysokoškolský ústav Univerzity Karlovy a ve svých aktivitách klade důraz na dva základní směry. Především je to vědecká práce, kterou rozvíjí zejména s podporou grantů z národních, ale hlavně mezinárodních zdrojů jako jsou Rámcové programy Evropské unie. Druhým směrem je účast na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomních prací a doktorských studentů. Centrum zajišťuje poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, pomáhá vytvářet interdisciplinární kontakty ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje, jež se realizuje na jednotlivých fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách, a vytváří mezinárodní sítě spolupráce ve výuce a výzkumu. Centrum pomáhá iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracuje při jejich akreditaci a vyhledává témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a podle potřeby se podílí na výukové a další pedagogické činnosti jednotlivých fakult Univerzity. Do akademického prostředí prosazuje inovace především ve výuce, a rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik.

     

 

Financování

NorwayGrants

Tento projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)