O projektu

Obyvatelé na venkově a ve vesnicích jak v Norsku, tak v Čechách čelí důsledkům postupné mechanizace a globalizace zemědělství a ztrátě tradičních pracovních míst. Ačkoliv jsou výchozí podmínky obou států odlišné, důsledky - snižování zaměstnanosti v zemědělském sektoru a negativní dopady na venkovskou společnost, zvláště pokud se týká možností získání dobrých pracovních míst a poskytování příležitostí pro mladé lidi, jsou podobné.

 

Norská univerzita HLB vyvinula kurz Inovativní komunitní podnikání, který pomáhá zajistit místním lidem znalosti a dovednosti, které potřebují k zajištění zaměstnání prostřednictvím podnikání a inovačního rozvoje. Tento kurz je využíván pro vedoucí komunitních projektů a členy obecních zastupitelstev, kteří mají na starost ekonomický rozvoj venkovských oblastí. Kurs doposud proběhl v Norsku 4 krát a to ve třech různých oblastech, další dva kurzy jsou připraveny pro příští rok. Ačkoliv obyvatelé českého venkova čelí podobným problémům, podobný kurz, který by pomohl malým obcím zajistit jejich ekonomickou budoucnost tu neexistuje. V rámci tohoto projektu proběhne ve spolupráci norských a českých učitelů modifikace norského kurzu na české podmínky tak, aby mohl být v budoucnu vyučován samostatně, v češtině a upravený na české podmínky. V průběhu ročního projektu proběhne kurz 2 krát, poprvé v angličtině přednášený norskými odborníky, podruhé již v češtině s českými lektory. Na základě zpětné vazby z obou běhů kurzu bude připravena definitivní verze kurzu včetně doprovodných materiálů tak, aby mohl být kurz dále přednášen v Čechách.
 

Hlavní cíle projektu

Obecným cílem projektu je připravit pozitivní příspěvek k zdravému sociálnímu a ekonomickému rozvoji venkovských oblastí v obou partnerských zemích. To proběhne díky společné přípravě kurzu Inovativní komunitní podnikání v České republice. Tento kurz by měl být zdrojem inspirací a znalostí pro venkovské komunity, které musí čelit důsledkům změn v zemědělství a musí projít změnou z pozice zemědělské pracovní síly k venkovským podnikatelům. To bude také zdrojem impulsů pro obě partnerské organizace k rozvoji vlastních kompetencí a umožní zvýšení kvality výuky obou partnerů. Úspěšná realizace tohoto projektu bude zdrojem další spolupráce obou organizací na dalších projektech v oblasti rozvoje venkova, financovaných ze zdrojů EEA a také z Evropských zdrojů. Spolupráce by měla vyústit také pro vědecký výzkum ve stejné oblasti a tvorbu společných vědeckých článků.

Demografická data (Demografie č. 1/2014) Českého statistického úřadu ukazují, že i v roce 2013 stále přetrvává veliký rozdíl mezi ekonomickou aktivitou měst a venkova. Česká republika se snaží podporovat různorodé zemědělství a venkovské podnikatelské aktivity ke zvýšení pracovních příležitostí na venkově. Tyto snahy se však zatím nesetkaly s kladnými výsledky. Přitom ekonomický potenciál českých venkovských oblastí je významný. Venkov může využívat výhody svých unikátních zdrojů, jako je čisté životní prostředí, atraktivní turistické cíle, místní a zdravé produkty atd. a využívat tyto výhody k efektivnímu a udržitelnému rozvoji. Je známo, že na venkově je mnoho příležitostí začít s úspěšným podnikáním - s dobrým řízením, příslušným vzděláním, dostatečními informacemi a správně zacílenou motivací může venkov úspěšně konkurovat městům a větším obcím.

Kurz, který je výstupem tohoto projektu bude zdrojem, který přispěje k přirozenému rozvoji venkova v obou zemích, k vylepšení ekonomiky venkova a pomůže udržet lidi na venkově, kteří by se jinak přesunuli do měst. Navíc pomuže kurz podporou přirozených ekonomickch aktivit snižit ekonomické a sociální rozdíly v rámci EEA.

 

Další cíle projeku

Jak HLB, tak i Centrum pro otázky životního prostředí UK stále hledají nové a zajímavé zahraniční spolupráce. Podobné vzdělávací programy, zkušenosti s výukou a praktické zkušenosti jsou příležitostí pro spolupráci a hledání nových inovativních řešení některých, často velmi obtížných problémů. Z těchto důvodů HLB a COŽP již několik měsíců hledají společné průniky znalostí v oblastí venkovského podnikání. Kurz "Komunitní inovativní podnikání " pomůže posílit tuto institucionální spolupráci a zajistí udržitelnost této spolupráce.

Navíc, kromě posílení institucionální spolupráce přinese kurz výraznou pomoc pro český venkov, protože mu přinese potřebně znalosti pro další přirozený rozvoj, které potřebuje, aby mohl čelit ekonomickým změnám v zemědělství. Obě partnerské instituce mají mnoho zkušeností v oblasti územního plánování, komunitního rozvoje, udržitelného rozvoje a ekologie. Tyto znalosti jsou potřebné pro rozvoj venkovských oblastí v obou zemích. Spoluprací obou organizací dojde k takovým úpravám původního kurzu HLB, aby umožni, aby se absolventi kurzu stali samostatnými hráči ekonomického rozvoje venkova. Díky přípravě kurzu budou zároveň posíleny znalosti partnerů o situaci českého venkova a jeho komunit.

Ačkoliv kurz proběhne v České republice, umožní také zpětnou vazbou modifikovat znalosti a zkušenosti HLB o situaci na venkově v ostatních evropských zemích a tím modifikaci a zkvalitnění původního kurzu.

 

     

 

Financování

NorwayGrants

Tento projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)